Skorzystaj z rabatu dla nowych klientów. Przy zakupie wpisz kod: NOWY2016.

 

I. Postanowienia ogólne

1\. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę ART BOOKSTORE Sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie (00-477) przy ul. Pięknej 1A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numeremKRS 0000372209, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272643559oraz REGON142708559, o kapitale zakładowym 750.000,00 złotych, email: shop@artbookstore.pl, nr telefonu: 606 684 395

2\. Zamawiającym (zwanym również KLIENTEM) może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która po prawidłowym przejściu procedury rejestracyjnej w serwisie uzyskała dostęp do usług oferowanych przez ART BOOKSTORE.


3\. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym ART BOOKSTORE oznacza akceptację przez KLIENTA zasad sprzedaży, wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje go do ich przestrzegania.

II. Składanie zamówień

1\. Zamówienia można złożyć, korzystając z formularza zamówienia na stronie internetowej sklepu, jak również drogą elektroniczną pod adres: shop@artbookstore.pl .

2\. ART BOOKSTORE nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zamawiającego nieprawidłowych danych.

3\. ART BOOKSTORE informuje, że dane osobowe podane przez KLIENTA, zbierane są na zasadzie dobrowolności, służyć będą realizacji zamówienia i nie będą nikomu udostępnione, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji określonych w przepisach ustaw oraz gdy Zamawiający wyrazi na to zgodę. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 2135, 2281 z póżn. zm.), Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawienia.

4\. Złożenie oferty przez KLIENTA jest każdorazowo potwierdzane przez ART BOOKSTORE w ciągu 48 godzin od otrzymania informacji o złożeniu oferty przez Zamawiającego. Potwierdzenie to nie stanowi oświadczenia woli ART BOOKSTORE w przedmiocie przyjęcia oferty Zamawiającego i ma wyłącznie charakter informacyjny.

III. Płatności

1\. Ceny książek, gadżetów i usług znajdują się na stronie internetowej ART BOOKSTORE, podane są w PLN i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2\. Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

3\. Na życzenie KLIENTA, zgłoszone przed wysyłką towaru, do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. W tym celu, w formularzu zamówienia należy podać wszystkie dane niezbędnie do wystawienia faktury VAT. Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.

4\. Zamawiający może dokonać płatności, wybierając jedną z następujących form:

a) kartą płatniczą – za pośrednictwem internetowego serwisu. ART BOOKSTORE nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wykorzystania przez Zamawiającego karty płatniczej podmiotu, który nie wyraził zgody na użycie jego karty. 

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:

Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

b) przelewem bankowym na konto
ART BOOKSTORE

ul. Piękna 1A
00-477 Warszawa

Pekao SA 02 1240 6292 1111 0010 6805 7863 Płatność dochodzi do skutku w momencie uznania rachunku bankowego ART BOOKSTORE

W przypadku wyboru przelewu bankowego na konto Zamawiający powinien powiadomić o tym fakcie obsługę ART BOOKSTORE pod numerem telefonu +48 606 684 395, w celu skrócenia procesu przesyłki.

c) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorzeIV. Realizacja zamówienia

1\. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że wybrany obiekt jest dostępny w magazynie sklepu.

2\. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji w wyjątkowych przypadkach, jak np. z powodu ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego obiektu z rzeczywistością. KLIENT o takim przypadku jest zawsze uprzednio informowany przez obsługę sklepu.

3\. Zamówiony towar dostarczany jest do miejsca wskazanego przez KLIENTA na jego koszt. Warunki i możliwość wysyłki towarów za granicę są uzgadniane indywidualnie z KLIENTEM.

4\. Dostawa towarów może zostać zrealizowana pocztą kurierską DPD, pocztą tradycyjną albo w formie odbioru osobistego przez Zamawiającego.

5\. Czas realizacji zamówienia wynosi zwykle do 7 dni roboczych i jest liczony:
a) od momentu potwierdzenia przez ART BOOKSTORE oferty kupna – w przypadku wybrania formy płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze,
b) od momentu uznania rachunku bankowego ART BOOKSTORE – w przypadku wybrania przez Zamawiającego formy płatności w drodze przelewu bankowego lub kartą płatniczą za pośrednictwem PayU.pl

6\. W razie braku możliwości zrealizowania dostawy w terminach określonych powyżej, ART BOOKSTORE skontaktuje się niezwłocznie z KLIENTEM, informując o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.

7. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

V. Odbiór towaru

1\. Odbierając przesyłkę w obecności kuriera, KLIENT powinien sprawdzić stan zewnętrzny opakowania oraz stan obiektów zawartych w przesyłce.

2\. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń obiektu w chwili jego odbioru, KLIENT zobowiązany jest do podjęcia następujących czynności:
a) sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności kuriera lub w inny sposób przyjęty u danego kuriera,
b) złożenia u kuriera reklamacji, postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u danego przewoźnika, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie,
c) poinformowania ART BOOKSTORE o zaistniałych okolicznościach telefonicznie lub w formie elektronicznej.

3\. W przypadku przyjęcia przez KLIENTA przesyłki bez zastrzeżeń lub niepodjęcia przez KLIENTA czynności opisanych w ust. 2 lit. a-c, ART BOOKSTORE nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń dostarczonych obiektów istniejących w chwili ich wydania.

4\. W przypadku nieodebrania przez KLIENTA przesyłki od kuriera, która następnie została zwrócona przez kuriera do ART BOOKSTORE, ART BOOKSTORE nie odpowiada za uszkodzenie lub zagubienie przesyłki, chyba że jest to następstwem okoliczności, za które ponosi wyłączną odpowiedzialność. W takiej sytuacji Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz ART BOOKSTORE kary umownej w wysokości 4-krotnej wysokości kosztów danej przesyłki w terminie 7 dni od momentu upływu ostatniego dnia, w którym Zamawiający mógł odebrać obiekty od przewoźnika.

5\. W przypadku wyboru przez KLIENTA opcji odbioru osobistego i niepodjęcia zakupionych obiektów w terminie 14 dni, ART BOOKSTORE zastrzega sobie prawo do realizacji wysyłki opłaconych obiektów na koszt klienta.

VI. Odstąpienie od umowy przez konsumenta

1\. KLIENT (Zamawiający) ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie do ART BOOKSTORE pisemnego oświadczenia mailem pod adres: shop@artbookstore.pl lub pod adres pocztowy: ART BOOKSTORE, ul. Puławska 113 A, 02-707 Warszawa
2\. W powyższym przypadku Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się z ART BOOKSTORE w celu ustalenia szczegółowych warunków zwrotu towaru.

3\. ART BOOKSTORE zwróci Zamawiającemu wpłacone kwoty na poczet zamówionych towarów w terminie 14 dni od momentu zwrotnego przyjęcia przesyłki przez ART BOOKSTORE, pod warunkiem, że żaden z nich nie będzie nosił śladów użytkowania, ani uszkodzeń.


VII. Reklamacje

1\. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie obiektów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora KLIENTA.

2\. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.

3\. KLIENT, w celu realizacji uprawnień wynikających z odpowiedzialności ART BOOKSTORE z tytułu niezgodności zawartości przesyłki z umową, powinien złożyć ART BOOKSTORE stosowne zawiadomienie oraz skontaktować się z ART BOOKSTORE w celu ustalenia szczegółów postępowania reklamacyjnego.

4\. Zawiadomienie o niezgodności zawartości przesyłki z umową powinno zawierać: numer zamówienia, nazwę obiektu, okoliczności uzasadniające reklamację, w tym opis ewentualnej niezgodności (wady), określenie chwili ujawnienia się niezgodności pracy z umową oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych KLIENTA dla potrzeb postępowania reklamacyjnego.

5\. Zgłoszenia reklamacyjne w zakresie odpowiedzialności ART BOOKSTORE z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową należy zgłaszać pod adres poczty elektronicznej shop@artbookstore.pl , pisemnie pod adres: ART BOOKSTORE, ul. Puławska 113A, 02-707 Warszawa lub osobiście w jednym z punktów sieci sklepów ART BOOKSTORE.

6\. Koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z realizacją reklamacji ART BOOKSTORE ponosi jedynie w sytuacji potwierdzenia się, że zgłaszana niezgodność zrealizowanego zamówienia z umową rzeczywiście istnieje.

VIII. Postanowienia końcowe

1\. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem zamówień pomiędzy sklepem internetowym ART BOOKSTORE a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Warszawie.

2\. Opisy obiektów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność ART BOOKSTORE

3\. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub wynikających z uzyskania zgody z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie obiektów, w szczególności reprodukcji, gadżetów z wizerunkami obrazów lub ich części, jest bezwzględnie zabronione.

 

 • Szybka dostawa

  Zamówienie realizowane jest w ciągu 2-3 dni roboczych."

 • Bezpieczne płatności

  Oferujemy do wyboru kilka form płatności. Wybierz sam!"

 • Skontaktuj się z nami

  shop@artbookstore.pl
  +48 882 669 444
  +48 606 684 395

 • Proste zwroty

  Masz 30 dni na zwrot nieuszkodzonego towaru."

Chcesz otrzymywać newsletter?"
Sklep internetowy Shoper.pl